- 4 - In tweede instantie wordt door mevrouw Visser, de heren van Iperen, van der Ende, Visser en de voorzitter het woord gevoerd. De heer van Iperen dringt er op aan nogmaals te proberen de bewoners een vaste plaats in de nieuwe bestuursvorm te geven Mevrouw Visser herhaalt haar vraag of bezien kan worden of met voordrachten gewerkt kan worden. De voorzitter zegt toe dat een en ander nog eens bezien en besproken zal worden. 10. Verlening van een bijdrage in de kosten van aansluiting van 21 onrendabele percelen op het gasnet. I 3/2 365 m. Zonder diskussie en hoofdelijke stemming wordt konform het collegevoorstel besloten 11. Aankoop mechanische roterende opbergkasten I 3/2 367 m. Door de heren Damstra, van Iperen en de voorzitter wordt over dit punt het woord gevoerd. De heer Damstra vraagt zich af of de aanschaf van een systeem van beeldscherm en printer op den duur niet efficiënter is. Dp zijn vraag of er nog meer dan dit soort aanschaffingen komen buiten het inrichtingskredietantwoordt de voorzitter negatief. Zonder hoofdelijke stemming wordt konform het collegevoorstel besloten. 12Kredietverlening aan het verzorgingstehuis "Skilhiem" t.b.v. de aanschaf van een aardappelschrapmachine I 3/2 387 m. Zonder diskussie en hoofdelijke stemming wordt konform het voorstel van het collège besloten. 13. Benoeming lid Raad van Commissarissen N.V. Frigas. I 3/2 388 m. Burgemeester H. Boschma wordt met 13 op hem uitgebrachte stemmen gekozen. 16Beschikbaarstelling krediet voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van uitvoering van het 3e wegenbestek van de Ruilverkaveling I 3/2 396 m. Door de heren van Iperen, Jansma, Teitsma, wethouder van Rijn, wethouder de Haan en de 1 voorzitter wordt in eerste instantie het woord gevoerd. De heer van Iperen zegt er moeite mee te hebben iets over dit punt te kunnen zeggen gelet op het tijdstip van ontvangst van het voorstel. De heer Jansma wijst op de onmogelijkheid om fraktieoverleg over dit punt te hebben kunnen voeren. Hij pleit ervoor andermaal te bezien hoe het met de Dekamawei komt en ook ailes in één keer aan te pakken. Ook de heer Teitsma wijst op de onmogelijkheid van fraktieoverleg en vraagt tijd om de punten betreffende de Dekamawei en de Slachtedyk te kunnen bespreken. Wethouder van Rijn wijst op het belang thans tôt beschikbaarstelling van het krediet over te gaan en dat het in feite niet meer betekent dan een daad van uitvoering alsgevolg van het besluit van de raad waarbij het plan van wegen en waterlopen werd vastgesteld. Hij zegt dat het plan van wegen en waterlopen globaler is dan uitvoeringsplannenmaar dat voor de Slachtedyk geen afwijkende uitvoering is voorzien Ook de voorzitter wijst in dit verband op het feit dat het thans om de uitvoering van een eerdergenomen raadsbesluit gaat - 5 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 6