- 5 - Wethouder de Haan zegt het hier niet mee eens te zijn; hij zegt dat er na het raadsbesluit waarbij het plan van wegen en waterlopen werd vastgesteld wel degelijk veranderingen daarin zijn aangebracht. Schorsing In tweede instantie wordt het woord gevoerd door de heren Faber, van Iperen, Teitsma, Jansma, wethouder van Rijn, wethouder de Haan en de voorzitter. De heer Faber dringt er met klem op aan nu een beslissing te nemen en niet tôt uitstel over te gaan omdat planwijzigingen veel tijd kosten. Bij interruptie vraagt wethouder de Haan namens wie de heer Faber spreekt. De heer van Iperen is er voor om de Slachtedyk uit te voeren konform het plan van wegen en waterlopen. De heer Teitsma wijst op de mogelijkheid om veranderingen in het bestek aan te brengen De heer Jansma zegt het met de woorden van de heer Faber eens te zijn. Wethouder van Rijn wijst op de haast rond deze kwestie en zegt dat de Slachtedyk overeenkomstig de andere wegen uitgevoerd dient te worden Wethouder de Haan zegt dat het ruilverkavelingsplan een globaal plan was toen de raad het vaststeldej hij vindt dat er in marge veranderingen mogelijk moeten zijn en pleit er voor in het bestek twee varianten op te nemen. De voorzitter zegt dat de diskussie over het al dan niet verharden van de gehele Slachtedyk indertijd al gevoerd is en dat uiteindelijk besloten is tôt verharding. Het voorstel v.d. P.v.d.A. tôt aanhouding van dit agendapunt wordt in stemming gebracht Voor het voorstel stemmen: mevrouw Visser en de heren Teitsma, Visser en de Haan. Tegen het voorstel stemmen: de heren Boersma, Ketellapper, Roorda, Jansma, van îjn, Damstra, Faber, van Iperen en van der Ende. Het voorstel is derhalve met negen tegen vier stemmen verworpen. Zonder hoofdelijke stemmen wordt overeenkomstig het meerderheidsvoorstel van het collège besloten. 15Begrotingswijzigingen I 3/2 565 m. Door de heer Faber en de voorzitter wordt over dit punt het woord gevoerd. De heer Faber vraagt aandacht voor de molens in onze gemeente welke in verval geraken De voorzitter zegt dit toe. 14. Voorstel betreffende te volgen procédure ter voorziening in de vacature van de directeur van gemeentewerken Bij dit voorstel schorst de voorzitter de openbare vergadering, waarna een besloten zitting volgt. De raad besluit omtrent het in de besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van het stuk, dat aan de raad is overgelegd, geheimhouding op te leggen. Hierna heropent de voorzitter de openbare vergadering waarna deze meteen wordt gesloten zîjTK^/ergadering van de secrstaris. "ooi Aldus vastgesteld door de raad in zîjTs~vergadèring van...-Z3 febr'hiari 1984. de secrlsT^/is, de //obrzitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 7