Agendapunt 2. Voorstelnr. 84/15 Lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor de raadsvergadering van 23 februari 1984, Voorgestelde behandeling I. Wij delen u mede dat: 1 door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de navolgende stukken: IISedert de vorige vergadering ontvangen overzichten, notulen, jaarver slagen enz a. Maandverslag Arbeidsmarkt Friesland december 1983. b. door Gedeputeerde Staten vastgestelde jaarrekening 1981 van de kommissie gemeenschappelijke reinigingsdienst Het Bildt-Leeuwar- deradeel c. door Gedeputeerde Staten goedgekeurde begroting 1984 van de gemeen- schappelijke reinigingsdienst Het Bildt-Leeuwarderadeel d. verslag van de vergadering van de kommissie Algemene Zaken gehouden op 29 november 1983. e. jaaroverzicht 1982 - 1983 van de Rijkspolitie te Stiens. v.k.a v.k.a. v.k.a. v.k.a. a. het raadsbesluit d.d. 26 januari 1984, nr. 84/3 inzake verkoop perceel bouwterrein te Hijum aan mevr. H. Bak-den Os te Stiens. b. wijziging gemeentebegroting 1983, nr's. 101 t/m 103, raadsbesluit 26 januari 1984. 2. van Gedeputeerde Staten bericht is ontvangen van geen bezwaar voor de navolgende stukken: a. wijziging gemeentebegroting 1984, nr. 9, raadsbesluit d.d. 22 december 1983. b. wijziging begroting 1984, nr. 1 gemeentelijk grondbedrijfraads besluit 22 december 1983. 3. van Gedeputeerde Staten een ontvangstbericht is binnen gekomen voor het navolgende stuk: a. het raadsbesluit d.d. 27 oktober 1983, nr. 83/116 inzake de wijziging van de Verordening regelende de samenstellingbevoegdheden en taken van de Beleidskommissie Welzijnszaken en de Verordening regelende de de planprocedure t.b.v. beleidsvoornemensv.k.a, 4. in de navolgende gevallen uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit tôt het garanderen van rente en aflossing hypothécaire leningen voor reeds eerder bewoonde woningen: a. deheerG. Deinum te Stiens voor de woning Rosettehôf 6 te Stiens. b. de heer J. de Haan te Leeuwarden voor de woning Finsterbuorren 8 te Jelsum. c. de dames E. Dijkstra en B. Porte te Vrouwenparochie voor de woning Slachtedyk 5 te Stiens. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v.k.a v.k.a. - 2 Volgnr NDERWERP

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 9