/V Underwerp: Riedsgearkomste Stiens, 22 maart 1984 Oan: de gemeenterle Hjirby noegje ik jimme ût de riedsgearkomste fan de 29 maart 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster HBOSCHMA Nr. fan de wurklist Fêststelling fan de beslûtelist fan de riedsgearkomste fan de 23e febrewaris 1984 Ynkommen stikken en meidielings 84/30 Utstel oangeande fêststelling fan de bouterreinprizen yn it bestimmingsplan Stiens - It Skil 84/31 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it part fan it bestimmingsplan Stiens - doarp (bou garage oan de Ljurkstrjitte) 84/32 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan Stiens - It Skil (bou 6 wenten Pré-Bo-Hûs) 84/33 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan Stiens - It Skil (bou 6 wenten R C Bou- koôrdinaasje) 84/34 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar it be stimmingsplan bûtengebiet (parsieel op'e nij besjen) 84/35 Utstel oangeande it nimmen van in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan bûtengebiet (oanliz fytspaed Hijum-Feinsum) 84/36 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan bûtengebiet (oanliz fytspaed Jelsum- Koarnjum) 84/37 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan bûtengebiet (oanliz fytspaed lâns de Dokkumer le)84/38 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar in part fan it bestimmingsplan Stiens - doarp (blommekas oan de Burmaniawei) 84/39 Utstel oangeande it wizigjen fan de oarderings fan it Sosjaal Kultureel Wurk 84/40 Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de rekonstruksje fan ferskate rioelen te Stiens 84/41 Utstel oangeande it ferlienen fan in kredyt foar de oanliz fan in fytspaed tusken Feinsum en Hijum 84/42 Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de ferbettering fan it Tichelwurk ynklde wâlbeskoeijing 84/43 Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de doarpsfernijing 84/44 - 2 - WURKLIST Nr. fan it ûtstel 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1