y Underwerp: Riedsgearkomste. Oan de gemeenterie. Stiens, 19 april 1984 Hjirby noegje ik jimme lit de riedsgearkomste fan 26e april 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâldén op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma. Nr. fan de wurklist WURKLÏST Nr. fan it utstel. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Fêststelling fan de besliitelist fan de riedsgearkomste fan 29e maart 1984. Ynkommen stikken en meidielings. 84/50 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar it bestimmings plan Stiens - It Skil II en III. 84/51 Utstel oangeande in grûnruiling oan te gean mei de Nederlandse Spoor- wegen te Utrecht 84/52 Utstel oangeande it ferkeapje fan in stik grûn oan mefr. J. Wiersma te Hijum. 84/53 Utstel oangeande it ferkeapje fan in stikje grûn tusken de Bredyk en de Finnedyk te Stiens. 84/54 Utstel oangeande it ferkeapje fan twa bouterreinen yn it bestimmings- plan d'Orient te Stiens (Felixwei - Cedrushôf). 84/55 Utstel oangeande it ferkeapje fan iepenbier grien oan de Wearklank te Stiens. 84/56 Utstel oangeande it wizigjen fan de oardering regeljend de gearstal- ling en foech, fan de kommis je foar it behear en elasploitaas je fan it fersoargingshûs Skilhiem te Stiens. 84/57 Utstel oangeande de rekonstruksje fan it kruspunt It Achterbosk - Hynstewaed - Petterhusterdyk - Wythusterwei te Stiens (Ferkearsplan) 84/58 Utstel oangeande it ôfsûnderjen fan in diel fan de reserve grounbidrinw as gefolch fan de konkliisje taksaesjerapporten. 84/59 Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it oanbringen fan ferskate fersjennings op it sportfjild oan de Uniawei en yn it gymnastyklokael by de Master Hoogeveenskoalle beide te Stiens. Utstel oangeande it ferlienen fan in subsydzje oan de feriening fan Doarpsbelang Jelsum- Koarnjum foar it bestriden fan de lûdoerlêst. Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn de kommisje Romtlike Oar dering. Utstel oangeande it beantwurdzjen fan inkele fragen steld by algemiene skôgings by de begrutting 1984. Begruttingswi zigings. Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 24e april 1984 foar de leden fan de rie op besjen. 84/60 84/61 84/62 84/63 I

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1