Underwerp: BS RiedsgearkomsteStiens, 18 maeije 1984 Oan de gemeenterie. Hj irby noegje ik j imme ut de riedsgearkomste fan de 24e maeje 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hilden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H.BOSCHMA. Nrfan de wurklist WURKLIST Nr. fan it ustel 1Féststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 26e april 1984. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/65 3. Utstel oangeande it ferlienen fan earfol ûntslach as gemeente-ûntfanger de hear J. de Jager te Stiens 84/66 4. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it pleatsen fan in mienskipsromte by de iepenbiere beuker- en legere skoalle "de Trochreed" te Stiens. 84/67 5. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in oanfoljend kredyt foar de utjefte fan it boek oer de skiednis fan Ljouwerteradiel84/68 6. Utstel oangeande it beneamen fan in lid en ferfangers yn it Algemien Bestjûr fan it Iepenbier Lichem Offalferwidering Fryslân. 84/69 7. Utstel oangeande it ynfieren fan kabeltelevysje yn de doarpen Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Feinsum en Hijum. 84/70 8. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 21e maeije 1984 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1