Underwerp Riedsgearkomste Stiens, 22 juni 1984. Oan de gemeenterie Hjirby noegje ik j imme ut' de riedsgearkomste fan de 28e juny by te «v-enjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H.BOSCHMA. Nr',^"de WURKLIST Nr fan it wurklist. utstel. 1Féststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 24e maeije 1894. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/70 3. Utstel oangeande earfol ûnslach te ferlienen oan de hear D.Kui- pers te Stiens as direkteur fan gemeentewurken een fan it grûnbidriuw84/71 4. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan Stiens-Sudeast(ferbou wenning J.Visser) 84/72 5. Utstel aongeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan bûtengebiet (bouplan Kooi te Aide Leije). 84/73 6. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de yn- rjochting fan de mienskipsromte fan de iepenbiere legere skoalle "De Trochreed" te Stiens. 84/74 7. Utstel by in oanfrach fan it bestjûr fan de feriening foar Kristlik Underwiis te Stiens om meiwurking te ferlienen foar de oanskaf fan ferdielkastjes mei koptelefoans foar de skoallen de Padwizer en d'Oriëntaesje te Stiens. 84/75 8. Utstel oangeande it wizigjen fan de mienskiplike regeling fan it G.C.O. 84/76 9. Utstel oangeande it nimmen fan in prinsipe beslut om yn berop te gean tsjin it beslut fan Deputearre Steaten ynsake it net goed- karren fan it gemeentlik spriedingsplan foar de iepenbiere skoallen. 84/77 10. Utstel oangeande féststelling jierprogram fan it Sosjal Kultu- reel Wurk Ljouwerteradiel foar 1984. 84/78 11. Utstel oangeande féststelling bouterreinprizen yn it bestimmings plan Spoarbuert/Burmaniawei te Stiens. 84/79 12. Utstel oangeande féststelling bouterreinprizen yn it sanerings- plan HOP e.o. te Stiens. 84/80 13. Utstel oangeande féststelling bouterreinpriis foar it bestim mingsplan Stiens-Industrieterrein, fase 184/81 14. Utstel oangeande it oangean fan in fêste jildliening fan 1.000.000,--. 84/82 - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1