Underwerp: Stiens, 21 septimber 1984. Riedsgearkomste Oan de gemeenterie Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 27e septimber 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op het gemeentehûs en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de Mr fari wurklist W U R K L I S T 1Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 23e augustus 1984. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/99 3. Utstel oangeande it beneamen fan in nije wethâlder 84/100 4. Utstel oangeande it beneamen fan in nije direkteur gemeentewurken. 84/101 5. Utstel oangeande it beskikber stellen fan ekstra kredyten oan inkelde iepenbiere beuker- en legere skoallen yn de gemeente Ljouwerteradiel84/102 6. Utstel oangeande it opskowen fan de beslissing ynsake de fêst stelling fan it bistimmingsplan bûtengebiet. 84/103 7Utstel oangeande it op ferskate plakken yn de gemeente oanbringen fan boskbeplanting yn it ramt fan de Ruilferkaveling Ljouwerteradiel. 84/104 8. Utstel oangeande it Frysk yn it offisjele ferkear. 84/105 9. Utstel oangeande it nimmen fan ferskate beslissings yn ferbân mei de oanliz fan kabel t.v. 84/106 10. Utstel oangeande it ferlienen fan in bydrage foar it opmeitsjen fan ferskate mounen yn it ramt fan de ruilferkaveling. 84/107 11Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it oanfoljen fan it gymnastyk materiaal yn de sporthal te Stiens. 84/108 12. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it opstellen fan mearjierreprogram doarpsfernijing Ljouwerteradiel. 84/109 13. Utstel oangeande ynfiering fan it ienfoarmige taryf fan it OLAF ut te stellen ta it jier 1986. 84/110 14. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen rekkens takken fan tsjinst en gemeenterekkens oer de jierren 1979 t/m 1981. 84/111 15. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 24e septimber 1984 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1