Underwerp RiedsgearkomsteStiens, 23 novimber 1984 Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 29e novimber 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hilden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oer De boargemaster H.BOSCHMA. Nr fan de Nr. fan it W U R K L I S T ,;fchûl wurklist utstel 1Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 25e oktober 1984 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/123 3. Utstel oangeande de fêststelling fan it bestimmingsplan foar it bûtengebied 84/124 4. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar it bestimmingsplan Britsum Sud-east 84/125 5. Utstel oangeande de fiifjierlikse ôfrekken fan it leger- ûnderwiis oer 1978 - 1982 84/126 6. Utstel oangeande de foarriedige fêststelling fan de kos- ten foar it iepenbier beuker-Gnderwiis oer 1983 84/127 7. Utstel oangeande de foarriedige fêststelling fan de kos- ten foar it iepenbier leger-Gnderwiis oer 1983 84/128 8. Utstel oangeande it op'e nij wizigjen fan de statuten fan it StudzjefGns Ljouwerteradiel 84/129 9. Utstel oangeande great Gnderhâld en ferbettering fan 6 wenten te Koarnjum fan de Wenningstifting Ljouwert- Ljouwerteradiel 84/130 10. Utstel oangeande ferbettering fan 16 wenten te Hijum, Feinsum en Stiens fan de Wenningstifting Ljouwert- Ljouwerteradiel yn it ramt fan it wurkgelegenheitsplan "Weromploegjen fan utkeringsjilden foar 1984" 84/131 11. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it oanbringen fan in wetterglydbaan yn it binnenbad fan it swimbad "De Middelsé" te Stiens 84/132 12. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen fan de jier- rekken 1983 fan it fersoargingshGs "Skilhiem" te Stiens 84/133 13. Utstel oangeande it machtigjen fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders om yn 1985 tydlike kasjild- lieningen oan te gean 84/134 14. Utstel oangeande it machtigjen fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders it yn 1985 oertollige kasjild ut te setten 84/135 15. Utstel oangeande de ûntwikkelingsgearwurking (Peru-projekt) 84/136 16 Utstel oangeande it nimmen fan belêstingmaatregels foar it jier 1985 84/137 17. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong van de 26e novimber 1984 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1