Underwerp: Stiens, 13 desimber 1984. Riedsgearkomste Oan de gemeenterle Hjirby noegje ik jirame ût de riedsgearkomste fan de 30e desimber 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere De boargemaster H. BOSCHMA Nr. fan de wurklist 1. Fêststelling fan de beslûtelist fan de riedsgearkomste fan de 29e novimber 1984 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/138 3. Utstel oangeande it wizigjen fan de beleaningsoardering foar it personiel yn tsjinst fan de gemeente Ljouwerteradiel84/139 4. Utstel oangeande it beneamen fan in nei bestjûrslid yn de "Stiftingstudzjefûns Ljouwerteradiel"84/140 5. Utstel oangeande it ferlengen fan de Stienser Kermis. 84/141 6. Utstel oangeande oanslutings fan ûnrendabele perselen op it ierdgasnet. 84/142 7. Utstel oangeande it ferbetterjen fan it eastlik diel fan de Iestdyk te Feinsum yn it ramt fan de Ruilferkaveling Ljouwer- teradiel84/143 8. Utstel oangeande it ferheegjen fan de taryfen fan de ûnreplik- 84-/143A. goed belestings foarriedich) 9. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it ferfangen fan warmtewikselders foar it bûtenbad fan it swimbad "De Middelsé" te Stiens. 84/144 10. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 17e desimber 1984 foar de leden fan de rie op besjen. WURKLIST Nr. fan it ûtstel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1