9Diverse subsidie-aanvragen. 93/127 - 1491m Hierover wordt het woord gevoerd door de heer De Vries en wethouder J ansma De heer De Vries vraagt waarom de twee aanvragen in het voorstel buiten het Welzijnsprogramma worden behandeld en betaald worden uit andere middelen. Zijn inziens maken deze aanvragen ook deel uit van het totale welzijnsprogramma. Wethouder Jansma zegt de reactie van de heer De Vries te kunnen begrijpen. Afhandeling van de aanvragen hebben te lang geduurd. Bovendien passen de bedragen niet binnen het totale welzijnsbudget. Hij zegt toe dat dit soort voorstellen geen regelmaat zullen worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. In verband met de behandeling van punt 10 (Welzijnsprogramma 1994) worden de punten 14 en 12 eerst behandeld. 14Benoeming leden en plaatsvervangende leden raadskommissies 93/132 - 1568m De stembriefjes worden uitgedeeld. Uitslag stemming aan het eind van de vergadering. 12Onderzoek geloofsbrieven de heer 0. Faber 93/129 - 1593m De voorzitter stelt een commissie van onderzoek in bestaande uit de heren Teitsma, Boersma en Van Rijn. De bevindingen van de commissie worden aan het einde van de vergadering bekend gemaakt. Vervolgens wordt de vergadering voor een korte pauze geschorst. (1605m) 10Welzijnsprogramma 1994. 93/128 - 1610m In eerste termijn wordt hierover het woord gevoerd door mevrouw Visser, de heren Dijkstra, Van der Ende, Van Rijn en Ketellapper en wethouder Jansma. In tweede instantie wordt het woord gevoerd door de heer van Rijn, mevrouw Visser, de heer Dijkstra, wethouder Jansma en de voorzitter. De heer Dijkstra zegt in grote lijnen het welzijnsprogramma te kunnen onderschrijven. Met betrekking tot het aspekt mobiele bibliotheekdienst zegt hij het voorstel, gelet op het kostenaspekt en het aantal uitleningen, te kunnen begrijpen. Niet eens is hij het met het voorstel om een bedrag ad. 5.000,00 bij te dragen. Hij wacht de voorstellen m.b.t. voorzieningen van de jeugd af. Vervolgens zegt hij akkoord te kunnen gaan met het voorstel aangaande kinderspeelplaatsen; eerst totaal inventariseren. Wat betreft de WIL zou hij graag zien dat er ook een 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 10