De heer Ketellapper zegt eveneens akkoord te kunnen gaan met het gepresenteerde welzijnsprogramma. De verschillende welzijnsaspekten zullen z.i. gelet op de uitgaven niet in de verdrukking komen. Wethouder Jansma zegt naar aanleiding van de reacties van de frakties te kunnen konstateren dat het welzijnsbeleid in onze gemeente tot nu toe goed is geweest en bestaansrecht heeft voor de komende periode. Wat betreft de verandering m.b.t. de mobiele bibliotheekvoorziening zegt hij dat het college aandacht zal besteden aan de vrijwilligersDe concrete uitwerking moet worden afgewacht. Daarnaast verwacht hij dat ook het bestuur van de bibliotheek dit aspekt goed zal oppakken. Wat betreft het Jeugd- en Jongerenwerk deelt hij mee, dat hierover reeds gesprekken gaande zijn met de besturen van de scholen en dorpshuizen over hun mogelijke funktie hierin. Wei wijst hij erop dat dit een langdurige kwestie is. Deze situatie mag niet alleen toegewezen worden aan de WIL. Ook de inbreng van de ouders is van belang. De kwestie urenverdeling zal met de WIL worden besproken. Wethouder Jansma zegt toe de standpunten over de Begeleidingskommissie voor Hulp- en Zorgverlening voor ouderen te zullen bespreken en terug te koppelen naar het college. Het realiseren van een jeugdhonk voor de jeugd en de beheersvorm daarbijzal de nodige aandacht krijgen. De gekozen oplossing voor wat betreft de financiele taakstelling acht het college verdedigbaaraldus Jansma. De voorzitter voegt aan de opmerking over de financiering van de kinderspeelplaatsen toe, dat dit onderwerp op een later tijdstip terug zal komen. Het blijkt dat op dit moment projekten uit verschillende posten worden gefinancierd. Het ligt nu in de bedoeling de aanvragen inhoudelijk te beoordelen en vervolgens de financiering te regelen. Met de aantekening van de FNP-fraktie betreffende de personeelskosten en de WD-fraktie betreffende de structurele bezuiniging wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college het welzijnsprogramma 1994 vastgesteld. 11Alzemeen Maatschanneliik Werk 93/129 - 2553m Hierover wordt het woord gevoerd door de heren Van Rijn, Boersma, Dijkstra, mevrouw Visser, de heer Teitsma en wethouder Jansma. In tweede termijn wordt het woord gevoerd door de heren Dijkstra, Boersma, Van Rijn, mevrouw Visser en de voorzitter. De heer Van Riin bedankt het college voor het voorstel. Hij spreekt de hoop uit dat op termijn een besluit over deze kwestie genomen kan worden. De heer Boersma zegt de informatie van het college erg summier te vinden. Wat houdt het voorstel concreet in? Zijn fraktie vraagt zich af wat er na 1-4-'94 gaat gebeuren. In de gegeven periode van bezinning is er niet veel veranderd, aldus de heer Boersma. In tweede instantie zegt hij dat zijn fraktie niet voor voldongen feiten wenst te staan. Daarom stelt hij tijdige informatie op prijs. De heer Diikstra zegt akkoord te kunnen gaan met de informatie van 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 12