Nei oanlieding fan dizze ferklearring wurdt op fersyk fan in tal riedsleden de gearkomste foar 5 minuten underbrutsen. Nei it op 'e nij iepenjen wurdt it wurd fierd troch de hearen van Rijn, Boersma, Dijkstra, Teitsma en wethalder Jansma. Hjirnei slut de foarsitter de gearkomste (1168 m) Sa besletten yn de riedsgearkomste fan de 27 jannewaris 1994. de siktaris, (J.jta Kingma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 16