u GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Agendapunt Voorstelnr 2 94/2 Lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor de raadsvergadering van 27 januari 1994. Volgnr ONDERWERP Voorgestelde behandeling Wii delen u mede dat: door Gedenuteerde Staten ziin goedgekeurd de navolgen- de stukken: 1. begrotingswijzigingen nrs73 en 74 van 25 november 1993. 2. raadsbesluit van 25 november 1993, nr. 93/117b, be- treffende verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting. 3. raadsbesluit van 25 november 1993, nr. 93/117c, be- treffende verordening op de heffing en de invordering van onroerend-goedbelastingen 1994. 4. raadsbesluit van 25 november 1993, nr. 93/117d, be- treffende "Legesverordening" 5. raadsbesluit van 25 november 1993, nr. 93/117e, be- treffende verordening op de heffing en de invordering van woonforensenbelasting. 6. een lijst van verkochte bouwterreinen ter inzage ligt. v.k.a. 7. een lijst van besluiten van gegarandeerde geldleningen v.k.a. ten behoeve van de woningbouw ter inzage ligt. Sedert de vorige vergadering ontvaneen overzichten. jaarverslagen. notulen. enz. 1. konsept-verslag vergadering raadskommissie Dorpsont- v.k.a. wikkeling en Openbare Werken, gehouden op 11 januari 1994. 2. konsept-verslag vergadering raadskommissie Welzijn, v.k.a. gehouden op 10 januari 1994. 3. konsept-verslag vergadering raadskommissie ABZ, gehou- v.k.a. den op 13 januari 1994.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 17