H 3. 4. 5. 6. konsept-verslag vergadering emancipatiewerkgroep gehouden op 30 november 1993. schrijven HQs en Hiem inzake goedkeuring begroting 1994 door G.S. jaarverslag 1992 van de Madi Franeker. Overige stukken schrijven Buro Slachtofferhulp inzake adreswijzigin- gen. schrijven D.B. Regio Noord-Friesland inzake voorstel wijziging geraeenschappelijke regeling. schrijven Gemeente Enkhuizen inzake watersnoodramp schrijven D.B. Regio Noord-Friesland, Volkshuisves- ting, inzake budgetreservering plaatselijk verschil- lende orastandigheden 1994. bestuursovereenkomst Friese taal en Kultuur. schrijven WNH inzake gebruik tropisch hardhout. schrijven secretariaat Regio Noord-Friesland inzake vacature Algemeen Bestuur Alarmcentrale Friesland. Stukken welke onnieuw worden voorgelegd aan de raad in afwachting van behandeling in B. en W./Raadscie. en voorlopig voor kennisgeving aaneenomen kunnen worden. schrijven De Stipe inzake wet voorzieningen gehandi- capten. schrijven Kars woninginrichting inzake vrijstelling bestemmingsplan voor uitoefening bedrijf. schrijven secretariaat Regio Noord-Friesland inzake eindrapport Werkgroep Takenpakket. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v. k. a. v.k.a. v.k.a. v.k.a. v. k. a. in handen van de werkgroep ontwikkelings- samenwerking om advies in handen van het kollege Burgemeester en de secretaris, J.J. KINGMA wethouders van Leeuwarderadeel de burgemeester, MR. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 18