LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agindapunt: 3. FoarstelnQmer: 94/3 Stiens, 18 jannewaarje 1994 Underwerp: beneaming lid yn Qnderskate kommisjes Oan de gemeenteried No't de hear 0. Faber beneamd is ta lid fan jimme ried, hat de FNP-fraksje yntern in ferdieling fan it wurk makke oer de Qnderskate riedskommisjes. Besletten is om de hear Faber foar te dragen as lid fan de kommisjes Wolw§zen en DOW. De hear Dijkstra bliuwt lid fan de kommisje ABZ en wurdt foardroegen as lid fan de kommisje fan advys oangeande de beswier- en beropskriften. Yn alle gefallen is it oare fraksjelid piakferfanger. De hear Dijkstra is al beneamd ta piakferfangend lid fan de beide kommisjes ddr't de hear Faber foar foardroegen wurdt. Wy stelle jimme foar om neffens de winsk fan de FNP-fraksje ta boppesteande beneamingen oer te gean. It te nimmen beslQt leit yn Qntwerp by de stikken op besjen. Boargemaster en wethSlders fan Ljouwerteradiel J.J. KINGMA de siktaris, de boargemaster, MR. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 19