LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agendapunt: 4. Voorstelnr: 94/4 Stiens, 19 januari 1994 Onderwerp: aanpassing verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Aan de qemeenteraad Enige tijd geleden is door uw raad een verordening onder deze titel vastgesteld en sedert ruim een jaar in werking. Deze verordening steunde op de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Arob). Deze wet Arob is per 1 januari j.l. ingetrokken. Gelijktijdig is ingevoerd de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Laatstgenoemde wet wijkt hier en daar enigszins af van haar voorganger. Dit brengt met zich mee, dat de plaatselijk vastgestelde verordening dient te worden aangepast. Net merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op begripsomschrijvingen; zo wordt bijvoorbeeld "bekendmaking" vervangen door "openbare kennis- geving", het begrip "verzoek c.q. verzoeker" vervangen door resp. "aan- vraag/aanvrager" enz. Het voert te ver al deze wijzigingen te behandelen. De voorgestelde aanpassing volgt simpel de tekst van de Awb. In de praktijk zullen deze veranderingen naar buiten weinig merkbaar zijn. Een verandering die speciale aandacht vraagt is de samenstelling van de kommissie van advies voor de behandeling van de bezwaar- en beroepschrif ten. In de wet zijn t.a.v. de samenstell ing van deze kommissies een aantal eisen gesteld, waaraan minimaal moet worden voldaan, t.w.: ten aanzien van de behandeling van beroepschriften - de burgemeester noch een wethouder kan zitting hebben in de kommissie (art. 154 van de Gemeentewet) - tenminste een lid moet zitting hebben die geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de raad (artikel 7:19 Awb) ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften tegen een besluit van ons kollege, de burgemeester of uw raad - de kommissie moet uit een voorzitter en tenminste twee leden bestaan (artikel 7:13, eerste lid onder a, Awb); - de voorzitter mag geen deel uitmaken van of en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het betreffende bestuursorgaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 21