In theorie is het dus mogelijk met twee verschillende kommissies te werken. Dat kon ook onder het regime van de oude wet. Daarvoor is evenwel niet gekozen. Naar ons oordeel dient te worden voortgegaan met een kommissie. Het zal dan noodzakelijk zijn een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Wij stellen u voor hiertoe over te gaan en ons kollege te machtigen in overleg met de huidige kommissie tot benoeming over te gaan onder nader overeen te komen voorwaarden. Wij brengen voorts onder uw aandacht, dat behandeling van bezwaar- en beroepschriften ook op andere wijze kan worden geregeld. De termijn van behandeling is dan aanmerkelijk korter. Het maken van uitzonderingen verdient over het algemeen geen aanbeveling. Er zijn evenwel enkele beleidsvelden die een specialistische aanpak verdienen. Hiervoor dient naar onze mening een afzonderlijke regeling te blijven gelden. Voor onze gemeente betreft dit de uitvoering van de rechtspositieregelingen van het personeel en de uitvoering van de gemeente- lijke belastingverordeningen. Wij stellen u voor deze beide zaken buiten de verordening te laten. Voorts stellen wij u voor met inachtneming van het bovenstaande de verorde ning voor de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften opnieuw vast te stellen. Het ontwerp van deze verordening ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.J. KINGMA MR. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 22