MODEL VERORDENING BEHANDELING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente .Leeuwar.cler^deel, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van .j.Ahua,r.i .19.9.4,. .nx... .9.4/. .4 gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUITEN vast te stellen de volgende Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. HOOFDSTUK I Begripsbepalingen Artike1 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. beroepsorgaan: gemeentelijke bestuursorgaan dat dient te beslissen op een beroepschrift b. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; c. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschrif ten; d. wet: wet van 4 juni 1992 (Stbl. 1992, 315) houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) HOOFDSTUK II Behandeling van de bezwaar- en beroepschriften Paragraaf 1 De commissie Artikel 2 Inleidende bepaling 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren en ingestelde administratieve beroepen als bedoeld in artikel 15 van de wet 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van: a. de uitvoering van belastingverordeningen b. de uitvoering van rechtspositieregelingen voor het personeel Artikel 3 Samenstelling van de commissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 23