2. De gemeenteraad benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden. 3. De voorzittervan de commissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan. 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter. Artikel 4 Secretaris 1. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar. 2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. Artikel 5 Zittingsduur 1. De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad. 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. 3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. Paragraaf 2 Procedure Artikel 6 Ingediend bezwaar- of beroepschrift 1. Op het ingediende bezwaar- of beroepschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 2. Het bezwaar- of beroepschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld. 3. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar of beroep zal advise- ren. Artikel 7 Overdracht bevoegdheden De bevoegdheden ingevolge de artikelen - 2:1, tweede lid, - 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet, kan worden hersteld, - 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie; - 7:4, tweede lid, - 7:6, vierde lid, - 7:18, tweede en zesde lid, en - 7:20, vierde lid, van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 24