Artikel 8 Vooronderzoek 1. De voorzitter van de commissie is in verband met'de voorbereiding van de behandeling van het bezwaar- of beroepschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van bur- gemeester en wethouders vereist. Artikel 9 Hoorzitting 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen. 2. De voorzitter beslist over de toepassing van de artikelen 7:3 en 7:17 van de wet. 3. Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artike len besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan: a. de belanghebbenden; b. het verwerend orgaan en, c. in geval van behandeling van een beroepschrifthet beroepsorgaan. Artikel 10 Uitnodiging zitting 1. De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste drie weken voor de zitting schriftelijk meedat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting. 2. Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen. 3. De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval twee weken voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden, het verwerend orgaan en in het geval van behandeling van een beroepschriftaan het beroepsor gaan meegedeeld. 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid. Artikel 11 Quorum Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaats- vervanger, aanwezig is. Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behande ling van een bezwaar- of beroepschriftindien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 25