M GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Underwerp Riedsgearkomste Stiens, 20 jannewaarje 1994 Oan de gemeenterie Hjirby noegje ik j inline At de riedsgearkomste fan de 27e jannewaarje 1994 by te wenj en De gearkomste wurdt hdlden op it gemeentehds te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster MR. C. BIJL Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it Atstel 1. FSststelling fan de beslAtelist fan de riedsgearkomste fan de 16e desimber 1993 en de lOe jannewaarje 1994. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 94/2 3. Utstel oangeande beneaming lid yn ferskate kommisjes. 94/3 4. Utstel oangeande oanpassing oardering behandeling 94/4 beswier- en beropskriften. ^5. Utstel oangeande gemeentlike miljeuplan/regionaal 94/5 miljeukaderplan. 6. Utstel oangeande ferslachformulier miljeutaken 1992. 94/6 7. Utstel oangeande wiziging leezjesoardering. 94/7 8. Utstel oangeande it oanpassen fan de busrdtes94/8 9. Utstel oangeande presinsjejild deistich bestjoer 94/9 Perspektyf 10. Utstel oangeande it feststellen fan de rekkens 1991 en 94/10 1992. 11. Begruttingswizigings94/11 Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 24e jannewaarje 1994 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 2