5 JLd LEEUWARDERADEEL £7/H GEMEBslTE G 1 FEB. 199*1 Na.94/5 De ried fan de gemeente Ljouwerteradiel sjoen it foarstel fan boargemaster en wethtilders d.d. 20 jannewaarje 1994; ek acht jtin op de eardere besltitfoarming yn it kader fan de fersterking fan de yntergemeentlike gearwurking foar miljeusaken (de saneamde IGS-notysje) BESLUT: 1. oer te gean ta it feststellen fan it gemeentlike miljeuplan mei it betingst dat foar de ynfolling fan de ekstra nedige personele kapasi- teit op it buro ABJS dir't miljeu tinder fait, titgong wurdt fan in (trochsneed) ferlet oer de kommende jierren fan meiinoar 1.5 formaas- jeplak, eksklusyf belied en management. 2. oer te gean ta it feststellen fan it regionale miljeukaderplan mei it betingst dat de besltitfoarming oangeande de te hantearjen finansjele ferdielkaai en de titwreiding fan de personele kapasiteit by de miljeuadvystsjinst mei 1.5 formaasjeplak utsteld wurdt oant in lettere datum yn 1994. Dy besltitfoarming sil net earder syn beslach krije as foar beide tinderwerpen in neiere tinderbouwing jtin is. Sa feststeld troch de ried niisneamd yn syn iepenbiere gearkomste fan 27 jannewaarje 1994. de siktaris, Nfoarsitter, (JJiKingma) (Mr. C. Bijl) Op 0 afschrift verzonden aan BD Regio, Mil. Adviesdienst Regio, G.S., Insp. VROM, Groningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 32