6 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agindapunt 6 FoarstelnO: 94/6 Stiens, 19 jannewaarje 1994 Underwerp ferslachformulier miljeu- taken 1992 Oan de gemeenteried Gemeenten dy't bydragen krije foar it titfieren fan miljeutaken yn it ramt fan de BUGM- en it NMP moatte alle jierren ferslach dwaan fan de fuortgong yn de utfiering. Der leveret VROM it ferslachformulier foar. It ferslach moet goedkard wurde troch jimme ried en dan tastjoerd wurde oan VROM en de Ynspeksje miljeuhygiene LSstneamde ynstansje moet yn'e gelegenheid steld wurde om in advys dt te bringen oer it konsept-ferslach. It konsept-ferslach oer 1992 stjoerden wy yn april foar advys nei de Ynspeksje Yn de reaksje kaam de Ynspeksje mei in tal fragen/opmerkings dir't neier op yngong wurde moat. Op grun fan it konseptferslach en de reaksje fan de Ynspeksje is in definityf ferslach opsteld. Dat ferslach lizze wy hjirby ta goedkarring oan jimme foar. It konsept ferslach en de reaksje fan de Ynspeksje binne d§r by dien. Foar in taljochting by it ferslach ferwize wy jimme nei it amtlike advys dat by de stikken op besjen leit. Wy stellen jimme foar it definitive ferslach no f§st te stellen. Nei feststelling sil it ferslach tastjoerd wurde oan VROM en de Ynspeksje miljeuhygiene. Boargemaster en wethdlders fan Ljouwerteradiel de siktaris de boargemaster, J.J. KINGMA MR. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 33