6 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE NO.94/6 De ried fan de gemeente Ljouwerteradiel ldzen en achtslein it foarstel fan boargemaster en wethdlders fan 19 jannewaarje 1994 en ek it amtlik advys fan 23 novimber 1993; mei achtslaan fan it advys fan de Ynspeksje Miljeuhygiene oangeande it konsept-ferslach oer 1992; B E S L U T: it ferslachformulier oangeande de dtfiering fan de miljeutaken oer it ferslachjier 1992 f§st te stellen. Sa f§ststeld troch de ried niisneamd yn syn iepenbiere gearkoraste fan 27 jannewaarje 1994. de siktaris, de foarsitter, (J. la) N. Mr. C. Bijl) Op 0 1 afschrift verzinden aan Inspectie VROM via H. Hiemstra.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 34