LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agendapunt: 7 Voorstelnr: 94/7 Stiens, 18 januari 1994 Onderwerp: wijziging legesverordening Aan de gemeenteraad Wijziging legesverdflening: Door het in werking treden van de Wet Milieubeheer (WM) op 1 maart j.l. is het noodzakelijk geworden de bestaande legesverordening hierop aan te passen. De heffing van leges voor Hinderwetvergunningen in de bestaande legesveror dening is gebaseerd op het Hinderbesluit (HW)Hierin is aangegeven welke bedrijfsvormen als vergunningplichtige inrichtingen dienden te worden beschouwd. Dit Hinderbesluit is per 1 maart j.l. vervangen door het Inrichtingen en Vergunningen Besluit (IVB) Wet Milieubeheer. In dit besluit is ondermeer sprake van een aantal nieuwe inrichtingen. Binnen het overgangsrecht mag nog een jaar lang gebruik worden gemaakt van de oude legesverordening. Dit houdt in dat voor 1 maart 1994 de nieuwe verordening van kracht moet zijn. Voorbereiding: Door de Regio is een aanpassing van de legesverordening op dit nieuwe Besluit voorbereid. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: er is uitgegaan van het binnen de regio vastgestelde model (model 1986); de tarieven moeten kostendekkend zijn (was in 1986 uitgangspunt bij de opstelling); in het nieuwe model wordt uitgegaan van een verdergaande tariefdiffe- rentiatie naar het soort vergunning dat wordt verleend; de achterlig- gende gedachte daarbij is, dat de omvang van de door de gemeente te verrichten werkzaamheden verschilt bij de verschillende soorten vergunningen; de kosten die een gemeente maakt in het kader van het toezicht op de naleving van AMvB's en de behandeling van de kennisgevingen, kunnen niet middels leges bij een bedrijf in rekening worden gebracht. Veranderingen t.o.v. de oude verordening: Ten opzichte van de oude verordening zijn een aantal zaken gewijzigd en aangepast aan de nieuwe WM. In het kort zijn deze alsvolgt: In de WM is voor de gemeente sprake van een z.g. "actualisatieplicht" voor de vergunningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 35