Dit nieuwe begrip houdt iti dat de gemeente periodiek uit eigen beweging moet bezien of een vergunning qua voorschriften nog wel actueel is. Als dan vervolgens op initiatief van de gemeente een procedure wordt gestart om de vergunning aan te passen ontstaat een situatie waarin geen leges kunnen worden geheven. Dit kan alleen als de procedure "op verzoek" van de vergunninghouder wordt gevoerd. De mogelijkheid tot het verlenen van een tijdelijke vergunning komt in de nieuwe situatie niet meer terug. Het omzetten van een tijdelijke vergunning in een vergunning zonder termijn is in de nieuwe WM niet meer mogelijk en komt dus in de nieuwe verordening ook niet meer terug. Nieuw is de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning op verzoek van de vergunninghouder; dit kwam in de oude situatie niet voor. In de oude verordening was reeds een post opgenomen voor externe advieskosten die voorafgaand aan de vergunningaanvraag aan de vergun ninghouder worden meegedeeld. Voor het verkrijgen van specifieke gegevens kon van dit artikel gebruik worden gemaakt. In de WM heeft het bevoegd gezag op grond van art. 8.8 de (verruimde) mogelijkheid om de aanvrager onderzoeksrapporten en gegevens te laten overhandi- gen. Art. 1.9 kan in dat verband als de "stok achter de deur" werken. Het is dus niet de bedoeling veelvuldig van dit art. gebruik te maken. Er mag van de aanvrager worden verwacht dat alle benodigde informatie wordt aangeleverd. Categorie 4 van het IVB is nieuw. Hierin zijn inrichtingen opgenomen waar milieugevaarlijke stoffen worden vervaardigd, bewerkt of opge- slagen. Dit is onder 2.5 in de legesverordening geregeld. Voor de opslag van brandbare vloeistoffen is in de nieuwe verordening een indeling gekozen op basis van de Kl, K2, K3-kwalificatie. Dit wijkt af van de tekst in de oude verordening maar geeft grotere duidelijkheid in de toepassing; door de grotere differentiate kunnen de leges zo zeer nauwkeurig worden berekend. art. 2.10 is nieuw; hierin zijn de inrichtingen onaergebracht waar bestrijdingsmiddelen worden vervaardigd, bewerkt en op- en overgesla- gen. De tarieven zijn gebaseerd op de oude (al aangepaste) tarieven. In nieuwe art. zijn de tarieven naar verhouding vastgesteld. Uitwerking: Op basis van het voorstel van de Regio is het hoofdstuk "Hinderwetvergun- ningen" (thans Wet Milieubeheervergunningen) herschreven. Het ligt bij de stukken ter inzage. Voorstel Over te gaan tot vaststelling van de "Verordening tot wijziging van de tabel 1994 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges ter secretarie en rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.J. KINGMA Mr. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 36