7 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE 0 t FEB. 13S't Nr. 94/7 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 1994 gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht (1992, Stb.315), de Gemeentewet en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (1992, 422 en 423), b e s 1 u i t vast te stellen de "Verordening tot wijziging van de tabel 1994 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges ter secretarie en rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Leeuwarderadeel" Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt De datum van ingang van heffing is 1 maart 1994. Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 27 januari 1994 de secretaris, (J a) (mr. C.Bijl) afschrift gezonden aan G.S. in vijfvoud om Kon. goedkeuring. Op

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 37