8 Dit wordt een uurdienstregeling over de gehele dag met een extra inzet in de ochtendspits. De dorpen Britsum en Cornjum zijn dan ook in de avonduren via het openbaar vervoer bereikbaar. Busli.in 73 Leeuwarden-Oude Lei.ie-Mooie Paal Voorgesteld wordt deze route te wijzigen in Leeuwarden-Menno van Coehoorn- wei-Griene Leane-Truerderdyk-it Noarderfjild-Lege Hearewei in noordelijke richting-provinciale Sl-Middelseedyk richting Oude Leije. Vanaf de Griene Leane gaan deze bussen dus rechtstreeks naar Leeuwarden. Zoals reeds is opgemerkt menen wij dat met de aanpassing van de hierboven aangegeven routes de kwaliteit van het openbaar vervoer binnen de gemeente belangrijk wordt verbeterd en het beschikbare materieel beter wordt ingezet. Wij verwachten dat met het verleggen van de routes van de buslijnen 72 en 73 en een verhoging van de frequentie in de buslijn door de dorpen Britsum en Cornjum mogelijk het gebruik van het openbaar vervoer zal toenemen. Wij stellen U voor in te stemmen met bovenbedoelde wijzigingen. Na instemming zullen wij de Fram verzoeken de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling van 28 mei op te nemen. In over!eg met de Fram zullen nader de nieuwe bushaltes bepaald worden die U via de commissie D.O.W. ter goedkeuring worden aangeboden. Wij streven er daarbij naar dat bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling op de belangrijkste nieuwe instapplaatsen richting Leeuwarden overdekte abri's aanwezig zijn eventueel met fietsenrekken. De financiering van deze abri's denken wij te dekken met het bedrag van f 30.000,welk reeds in de begroting is opgenomen en een subsidie van de Fram. Een tekening van de nieuwe route's wordt hierbij gevoegd. Een verslag van de informatie-avond ligt voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.J. KINGMA Mr. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 39