Aan het begin van 1994 vragen een aantal zaken nadrukkelijk onze aandacht. Helaas moesten we afgelopen week in de krant lezen, dat de werkloosheid in Friesland inmiddels hoger is dan in de econo- mische crisis in het begin van de jaren 80. Gemiddeld 15,4% van de beroepsbevolking! Het feit dat de werkloosheid in Leeuwarderadeel met 9,7% het op een na laagste is van Friesland mag nauwelijks tot tevre- denheid stemmen: ook 9,7% is te veel! Als er dan ook een opdracht ligt voor 1994 voor bestuurlijk Friesland, dan is het wel om met mens en macht te werken aan werkgelegenheid Voor Leeuwarderadeel zijn er gunstige perspectieven. In 1994 kan de start worden verwacht van de nieuwbouw van Maartenswouden en van het politiedistrictsbureau van de Wad- den. Ook zal naar verwachting de bestemmingsplanprocedure voor het nieuwe bedrijventerrein bij Stiens kunnen worden afgerond en een aanvang worden gemaakt met uitgifte van de grond. Verder valt op de positieve ontwikkeling van de kern van Stiens. Een groeiende belangstelling valt te constateren bij detailhandel en dienstverlenende bedrijven. Op een verantwoorde manier zullen wij hier positief op inspe- len. Het effect van onze inspanningen kan worden versterkt, wanneer het provinciaal bestuur de positieve ontwikkeling van Stiens niet alleen toestaat, maar ook ondersteunt. Een aanwijzing tot Regionaal Centrum in het nieuwe streekplan zou daarbij een eerste stap kunnen zijn. Evenzo hopen we, dat de provinciale bemoeienis met de aanleg van de Noordwest Tangent intensiever zal worden. Een betere stimulerende maatregel voor de economie van het midden van Noordfriesland valt niet te bedenken. Broodnodig gezien de doorzettende problemen van de agrarische sector, altijd nog een van de belangrijkste pijlers van dit gebied. Willen we vervangende werkgelegenheid creeren, dan zullen we minimaal een goede infrastructuur nodig hebben, waar gemeenten en provincie samen voor moeten staan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 3