LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agendapunt: 9 Voorstelnummer: 94/9 Stiens, 17-01-1994. Onderwerp: vacatiegelden dagelijks bestuur Perspektief. Aan de aemeenteraad. In samenwerking met een zevental gemeenten heeft de gemeente Leeuwardera- deel een intergemeentelijke R.W.W. - commissie ingesteld. De taak van deze commissie staat omschreven in artikel 2 van de instellingsverordening en kent in grote lijnen een tweetal deelterreinen. Deze zijn: - het gevraagd of uit eigener beweging uitbrengen van advies aan Burgemees ter en wethouders omtrent algemene zaken die samenhangen met de uitvoe ring van de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, Inkomstenvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en de Inkomstenvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze Zelfstandigen. - het adviseren omtrent onderwerpen welke gericht zijn op het terugdringen van de werkloosheid en het bevorderen van de werkgelegenheid. De eerste taak van de adviescommissie is een wettelijke taak en staat voor wat betreft de R.W.W. omschreven in artikel 17 lid 1. In hetvolgende lid van dit artikel staat beschreven wie door Burgemeester en wethouders worden benoemd in de adviescommissie. Deze zijn: - een vertegenwoordiger namens Burgemeester en wethouders - voorzitter - een vertegenwoordiger namens het R.B.A. - de bijstandsconsulent - drie vertegenwoordigers namens de vakbonden - een gemeenteambtenaar als secretaris van de commissie. Met het oog op de tweede taak van de commissie is een vertegenwoordiger namens de werkgevers in de commissie benoemd. De op basis van art. 17 lid 2 benoemde leden van de adviescommissie ontvangen hun voor aanwezigheid een presentiegeld. Deze betaling beperkt zich tot de vertegenwoordigers van de vakbonden, daar de overige leden vanuit hun betaalde functie deelnemen aan de vergaderingen. De werkgevers- vertegenwoordiger ontvangt een presentiegeld voor zijn inbreng in de vergaderingen ten aanzien van het tweede deel van de taak van de adviescom-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 41