missie. De intergemeentelijke R.W.W. - commissie fungeert niet alleen als advies commissie, maar eveneens als een overlegplatform c.q. algemeen bestuur van de Stichting Perspektief. Het dagelijks bestuur van de Stichting Perspek- tief voert o.a. de besluiten van het algemeen bestuur uit. In het dagelijks bestuur van Stichting Perspektief zijn de vakbonden vertegenwoordigd met name op eigen verzoek. De vakbonden hebben overigens een zetel in het dagelijks bestuur. De invulling hiervan wordt aan henzelf overgelaten. Het voorstel met betrekking tot de vacatiegelden heeft betrekking op deze deelname van de vakbonden in het dagelijks bestuur. Overigens gaat het voorstel ervan uit dat een keer presentiegeld betaald wordt: hoe dit onderling versleuteld wordt is een zaak van onderling overleg. De vertegenwoordiger van de werkgevers heeft naar aanleiding hiervan verzocht om ook een presentiegeld te ontvangen voor de deelname in het dagelijks bestuur. De intergemeentelijke R.W.W. - commissie is een adviescommissie welke adviezen uitbrengt aan de in de commissie samenwerkende gemeentebesturen. Ten aanzien van het uitbrengen van een advies streeft de commissie naar een eenstemmig advies: bij blijvend verschil van inzicht wordt bij meerderheid van stemmen geadviseerd. Ten aanzien van de besluiten door de individuele gemeentebesturen is evenwel niets geregeld. De tot op heden gevolgde visie is dat alleen uitvoering gegeven kan worden aan besluiten die door alle deelnemende gemeenten worden gedragen. Op deze wijze wordt de gemeentelijke autonomie niet aangetast. Deze visie noudt in dat een gemeente een advies van de commissie voor alle gemeenten kan tegen houden. De adviescommissie heeft na uitvoerig beraad besloten te adviseren om in te stemmen met het voorstel tot statutenwijziging. Er was een minderheid die oordeelde dat het voorstel niet wenselijk was. Deze leden hebben zich neergelegd bij de opvatting van de meerderheid en aldus ontstond het advies. De aanwezigheid van de vakbonden in het dagelijks bestuur van Stichting Perspektief is het gevolg van het eigen verzoek hiertoe. Strikt noodzake- lijk was dit niet, omdat het dagelijks bestuur uitvoering geeft aan de wensen van het algemeen bestuur, waarin zij reeds vertegenwoordigd zijn. Juist omdat het gaat om het op eigen verzoek deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur oordeelde een minderheid dat vacatiegelden niet nodig waren. De meerderheid der gemeenten koos een praktische opstelling: het verzoek tot deelname aan de vergaderingen is destijds gehonoreerd en het is gebruik dat hierbij vacatiegelden behoren. Wij hebben ons geconformeerd aan deze praktische opstelling. Overigens voor alle duidelijkheid: het voorstel is dat aan de vakbondenle- den per vergadering slecht eenmaal een vergoeding wordt verstrekt, ongeacht het aantal aanwezigen vanuit deze geleding. Conclusie: - een gemeente kan een advies tegenhouden, waarbij de overige gemeenten gebonden worden, - de deelname aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur is niet

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 42