10 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agendapunt: 10 Voorstelnummer: 94/10 Stiens, 20 januari 1994. Onderwerp: Voorlopige vaststelling rekeningen van de Algemene Dienst en het Grondbedrijf over de jaren 1991 en 1992. Aan de gemeenteraad In de raadsvergadering van 24 oktober 1991 werden de jaarrekeningen van de Algemene Dienst en het Grondbedrijf over het jaar 1991 voorlopig vastge- steld. Vaststelling door Gedeputeerde Staten vond plaats op 2 januari 1992 bij besluit BW91-56684, overigens zonder op- of aanmerkingen. Thans bieden wij u ter voorlopige vaststelling de jaarrekeningen over de jaren 1991 en 1992 aan. In de raadsvergadering van September 1993 deden wij u de toezegging bedoelde jaarrekeningen in de raadsvergadering van november jlte zullen behandelen. Aangezien de accountantsverklaringen later zijn ontvangen dan aanvankelijk werd verondersteld en de onderzoekskommissie als gevolg daarvan ook later bijeen kwam, is deze planning met twee maanden opgescho- ven. De jaarrekening 1991 van de Algemene Dienst sluit met een positief saldo van f. 72.400,-- en die van 1992 met een positief saldo van f. 6.100, Deze saldi zijn inmiddels toegevoegd aan de Algemene Reserve. Volgens het bepaalde in art. 49 van het Reglement van Orde zijn de rekenin gen onderzocht door een kommissie bestaande uit tenminste drie leden, welke door de voorzitter van de raad daartoe in de vergadering van 30 September 1993 werden aangewezen. Bedoelde onderzoekskommissie is op 23 december jlbijeen geweest, waarbij de accountantsverklaringen van VB Accountants en de beide jaarrekeningen onderwerp van gesprek zijn geweest. Van deze bijeenkomst is een verslag opgemaakt dat voor u bij de stukken ter inzage ligt. Bedoelde kommissie van onderzoek kan zich met de voorlopige vaststelling van de beide jaarrekeningen verenigen. Wij stellen u voor over te gaan tot voorlopige vaststelling van de in bijgaand besluit genoemde bedragen aan inkomsten en uitgaven van de jaarrekeningen van de Algemene Dienst en het Grondbedrijf over de jaren 1991 en 1992. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel J.J. KINGMA de secretaris, de burgemeester, mr. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 44