10 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE nr. 9A/1 Oa. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gezien de rekening van het Grondbedrijf en de rekening van de Algemene dienst over het dienstjaar 1991; gelet op de artikelen 257 en 265 van de gemeentewet; B E 5 L U I T: I. voorlopig vast te stellen ten aanzien van het Grondbedrijf; het bedrag der lasten op f. 2.724.475,49 het bedrag der baten op - 1.522.976,15 het nadelig slot op f. 1.201.499,34 II. voorlopig vast te stellen ten aanzien van de rekening van de Algemene dienst: de ontvangsten van de gewone dienst op f.21.415.733,59 de uitgaven van de gewone dienst op - 21.343.297,69 het voordelig slot op f. 72.436,51 de uitgaven van de kapitaaldienst op f. 9.103.153,07 de ontvangsten van de kapitaaldienst op 6.556.851,03 het nadelig slot op f. 2.546.302,04 Aldus besloten door de raad voornoemd, in haar openbare vergadering van 27 januari 1994. de secretaris, Nie voorzitter, (J.J.llirfgma) C.Bijl) Op" in tweevoud ter goedkeurin^s^ezonden aan G.S. van Friesland en in afschrift aan de afdeling Financien.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 45