Daarom provincie, verlaat het standpunt: geen cent voor de Noordwest Tangent. Veiligheid is een ander item, dat nadrukkelijk in de belang- stelling staat. Hoewel de nieuwbouw van de politie in Stiens een positief gegeven is voor onze gemeente, zal dit gebouw voor het hele werkgebied aanzienlijk minder agenten huisvesten, dan er tot voor kort in datzelfde gebied werkzaam waren. De reorganisatie van de politie heeft op zich positieve ele- menten in zich en er zal zeker efficienter gewerkt kunnen worden, maar of het in ons gebied ook effectiever zal worden, valt te betwijfelen. Immers de reorganisatie gaat samen met een verschuiving van de sterkte van het platteland naar de stad. De voordelen van de reorganisatie gaan zo teniet, ster- ker nog het lijkt erop dat we slechter af zijn. Er moeten wel veel vierkante kilometers worden bediend door een kleine ploeg politiemensen. Een adequaat beleid ten aan- zien van de openbare orde en veiligheid staat hierdoor steeds meer onder druk. Ik kan me helaas niet aan de indruk onttrekken, dat men poogt elders problemen op te lossen en ze hier tegelijkertijd creeert. Wanneer de landelijke politiek gehoor wil geven aan de roep om meer agenten (in de randstad) van commissaris Nordholt, laat men dan ook eens de plattelandssituatie bezien. Het is politioneel gezien hier en daar wel erg "leeg" gewor- den. De internationale veiligheid, of liever gezegd, het ontbreken van die veiligheid heeft ook consequenties op lokaal niveau. De stroom vluchtelingen en asielzoekers op de wereld neemt eerder toe dan af en ook Nederland krijgt zijn deel. Het is terecht, dat deze problematiek over alle gemeenten verdeeld wordt, Leeuwarderadeel niet uitgezonderd. Gelukkig werkt hier een actieve stichting Vluchtelingenwerk en is het maatschappe- lijk draagvlak behoorlijk. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid voor de eeuwigheid. Het gevoel van solidariteit gaat op en neer met het gevoel in hoeverre mensen van buiten terecht een beroep doen op onze gastvrijheid.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 4