1 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 1993 Aanwezig: mevrouw G. Visser en de heren J. Teitsma, J. Eisenga, S. Burgsma, A. Dijkstra, J. Van der EndeJ. De Vries, G. van Rijn, R. Ketellapper, H. Boersma en de wethouders S. Jansraa en mevrouw M. Glas. Voorzitter: de heer Mr. C. Bijl Secretaris: de heer J.J. Kingma Band I - 0000m 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Vooraf aan de vergadering spreekt de voorzitter in verband met het overlijden van het raadslid, de heer P. Tulner, een in memoriam uit. Vervolgens wordt een ogenblik stilte in acht genomen. Hierna wordt het woord gevoerd door de heer Dijkstra. Ook hij staat in het kort stil bij het overlijden van zijn fraktiegenoot en vriend de heer P. Tulner. De voorzitter doet vervolgens de mededeling dat punt 8 op de agenda "Subsidieverzoek Britsenburgh" is teruggetrokken. Toegevoegd aan de agenda is punt 14 t.w.benoeming leden en plaatsvervangende leden raadskommissies 1Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 en 25 november 1993. De heer Eisenga vraagt n.a.v. punt 3 van het verslag (standpunt 0LAF) of hij hier bij de kommissieverslagen op terug kan komen. Hiermee wordt ingestemd. Het verslag van de algemene beschouwingen van 23 en 25 november alsmede de besluitenlijst van 23 november worden onveranderd aangenomen en vastgesteld. 2Ingekomen stukken en mededelingen. 93/120 A 1 - 4: geen opmerkingen Met betrekking tot onderdeel B wordt het woord gevoerd door de heren Dijkstra (Bl, 3 en 6) Eisenga (B3)De Vries (B3)wethouder Glas en de voorzitter. De heer Dijkstra merkt n.a.v. het verslag van de sportkommissie op dat hij duidelijk gepleit heeft voor een post "groot onderhoud" Wat betreft het verslag van de kommissie ABZ betreffende het OLAF zegt hij geen nieuwe gezichtspunten te kunnen ontdekken. Hij is dan ook nog steeds van mening, dat het OLAf zich uitsluitend met de hoofdtaak moet bezig houden. Andere aspecten dienen z.i. op een laag pitje te worden gezet. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 7