GEMEENTE LEEUWARDERADEEL RIEDSGEARKOMSTE 15 SEPTIMBER 1994 NR. 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 1