GEMEENTE LJOUWERTERADIEL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 22 jannewaris 2009 fan Jier: 2009/1 Omskriuwing: Martena state Plak: Koarnjum Datearring: 1§80 Mw :w jdSrSSSSSSSSm

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1