GEMEENTE LJOUWERTERADIEL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 12 febrewaris 2009 fan Jier: 2009/2 Omskriuwing: Skoalle mei skoallehOs Plak: Stiens Datearring: 1920

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1