Ingekomen stukken 7 Conform artikel 20 RvO kan elk raadslid tot 12 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier melden over welke Ingekomen Stukken men het woord wil voeren. Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2009 Agendapunt: 7 Ynkommen stikken Ingekomen stukken Stiens, 17 maart 2009 Aan de raad, Voorstel: Besluiten tot hetgeen in de kolom "behandelingsvoorstel" staat vermeld. NR DATUM AFZENDER ONDERWERP BEHANDELINGS VOORSTEL 1 26/02/09 Vereniging De Bewonersraad Friesland De Bewonerskrant februari 2009 v.k.a. 2 26/02/09 DoarpsWurk Dorpswurk Nieuwsbrief februari 2009 v.k.a. 3 27/02/09 De Kultuerried Ljouwerteradiel Samenstelling jury "Masterpriis foar de Kultuer yn Ljouwerteradiel 2009" v.k.a. (raadsleden reeds toegezonden 03/03/09) 1 raadslid als jurylid aanwijzen 4 02/03/09 Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijk Scholen (VOS/ABB) Brief over investering onderwij shuisvesting v.k.a. (fractievoorzitters reeds toegezonden 03/03/09) 5 02/03/09 WMO Adviesgroep Gemeenteraad en WMO v.k.a. 6 02/03/09 Vereniging van Friese Gemeenten GS Notitie Taakbewust toekomstbestendig: Versterking van de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur in perspectief. v.k.a. (raadsleden reeds toegezonden 03/03/09) 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 14