GEMEENTE L J OU WERTERADIEL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 26 maart 2009 A fan Jier: 2009/4 Omskriuwing: stasjon Plak: Jelsum Datearring: 1901-1944

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1