Inleiding Voor u ligt het milieujaarprogramma 2009. Met dit milieujaarprogramma legt de gemeenteraad vast welke milieutaken de gemeente Leeuwarderadeel in 2009 uitvoert. Het voor u liggende programma bevat een overzicht van de taken die de gemeente op grand van de Wet milieubeheer in 2009 moet uitvoeren. Uitvoering In 2009 worden de meeste milieutaken in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel uitgevoerd door de Milieuadviesdienst. Werkzaamheden die de gemeente niet door de Milieuadviesdienst laat uitvoeren: verstrekken van makelaarsadviezen werkzaamheden op het gebied van afval handhavingwerkzaamheden cat 1 t/m 3 Financi6n In hoofdstuk 8 wordt aangegeven hoe de middelen verdeeld worden over verschillende posten. De benodigde middelen zijn gereserveerd in de begroting van de gemeente Leeuwarderadeel zoals die is vastgesteld op 9 november jongstleden. Voor de makelaarsadviezen brengen wij leges in rekening die kostendekkend zijn. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 22