1Bedrijven In dit hoofdstuk geven we aan welke milieutaken onze gemeente heeft met betrekking op de bedrijven binnen onze gemeente. Verder geven we de raming van het aantal benodigde uren voor de uitvoering van deze taak. Verderop in dit hoofdstuk geven we een verdere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen. Algemeen De taken van de onze gemeente op dit gebied zijn: s de verlening van vergunningen en het afhandelen van (bedrijfs)meldingen in het kader van de Wet milieubeheer; B het toezicht en de handhaving van milieuwet- en regelgeving, voornamelijk bij bedrijven1; de afhandeling van milieumeldingen en -klachten van inwoners en advisering bij milieu- incidenten. In de onderstaande tabel staat het aantal bedrijven dat binnen onze gemeente aanwezig is en vallen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Daarnaast wordt in deze tabel een raming van het aantal benodigde uren voor deze bedrijven gegeven voor het komende jaar. Aantal aanwezige bedrijven in Leeuwarderadeel (Peildatum 10-11-2008) Vergunningplichtig Meldingplichtig Totaal Categorie 1 22 114 136 Categorie 2 18 68 86 Categorie 3 11 13 24 Categorie 4 2 6 8 Totaal 241 1 Het bureau Middelsee stelt een handhavingsprogramma op dat separaat naar de gemeenteraad zal worden gestuurd. 2 Doordat er bedrijven zijn die zowel een vergunning hebben als onder de meldingplicht vallen, klopt de optelling schijnbaar niet. Het totale aantal bedrijven is correct. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 23