Activiteitenbesiuit Door het van kracht worden van het Activiteitenbesiuit op 1 januari 2008 is de milieuregelgeving voor bedrijven ingrijpend gewijzigd. In het Activiteitenbesiuit zijn 11 branchegerichte Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks samengevoegd tot een integrate activiteiten-AMvB voor de industrie- en dienstensector. Het Activiteitenbesiuit heeft verstrekkende veranderingen teweeggebracht in de wijze van vergunningverlening en het afhandelen van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer. De belangrijkste veranderingen betreffen: Omdraaiing van het systeem: Het uitgangspunt is nu dat bedrijven onder algemene regels vallen, tenzij deze zijn opgenomen in een limitatieve lijst van vergunningplichtige bedrijven (in de oude situatie waren bedrijven vergunningplichtig, tenzij deze onder de algemene regels vielen). Op gpbv-installaties (de IPPC-bedrijven) is het Activiteiten besiuit niet van toepassing, deze blijven 88 Een aparte ministeriele regeling: Het Activiteitenbesiuit (met doelvoorschriften) is aangevuld met een ministeriele regeling. Hierin zijn voornamelijk (technische) middelvoorschriften opgenomen om meer flexibiliteit te krijgen. Uitbreiding van de mogelijkheden tot maatwerk: De oude AMvB's boden de mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen. Dit was soms niet toereikend. In het Activiteitenbesiuit wordt de term 'nadere eis' vervangen door 'maatwerkvoorschrift'. Met een maatwerkvoorschrift kan de gemeente een nadere invulling van een voorschrift geven en/of strengere of soepelere normen voorschrijven. Diverse bedrijfstakken die vergunningplichtig waren zijn onder het Activiteitenbesiuit gebracht, waardoor het aantal vergunningplichtige bedrijven is afgenomen. Daarnaast is de meldingsplicht voor enkele bedrijven vervallen. De huidige indeling is4: Type A-bedrijven: Deze bedrijven hoeven zich bij vestiging of wijziging niet te melden bij de gemeente. Een deel van het Activiteitenbesiuit geldt wel voor deze bedrijven. 4 Op 11 november 2008 was al een deel van de nieuwe indeling bekend: Type A: 4 bedrijven; Type B: 15 bedrijven; Type C: 9 bedrijven. 9 Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 25