Wabo Een tweede ontwikkeling (naast het Activiteitenbesluit) in verband met de modernisering van de VROM-regelgeving is de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarbij worden verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmings- vereisten) voorwonen, ruimte en milieu zoveel mogeiijk samengevoegd. Het voordeel voor bedrijven en inwoners is dat de omgevingsvergunning bij een loket (in veel gevallen de gemeente) kan worden aangevraagd, waarbij een procedure gaat gelden waarop een besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er tevens een beroepsprocedure mogeiijk zijn. De beoogde invoeringsdatum van de Wabo is 1 januari 2010. Wet samenhangende besiuiten Op 1 juli 2008 is de Wet samenhangende besiuiten in werking getreden. Bij ontvangst van een aanvraag moet de gemeente nagaan of er voor de activiteit die de aanvrager beoogt andere vergunningen nodig zijn. Te denken valt aan een uitwegvergunning, als er een bouwvergunning voor een garage wordt aangevraagd, of aan een kapvergunning als er een uitwegvergunning wordt aangevraagd. De gemeente dient een aanvrager ook te informeren als er een vergunning nodig is van een ander bestuursorgaan zoals waterschap of provincie. Zo kan de provincie op grand van de grondwaterwet of de provinciale milieuverordening bevoegd gezag zijn bij het plaatsen van een warmtepomp. De keuze voor het soort systeem bepaalt of er een aanvraag gedaan moet worden op basis van de grondwaterwet en daarmee of de aanvrager moet worden gemformeerd (ter verduidelijking: er zijn twee soorten waterpompen, met een open of een gesloten systeem en dat bepaalt de noodzaak voor een aanvraag grondwaterwet.) Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 27