GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Underwerp: Riedsgearlcnm ste Stiens, 16 maart 2009 Achte leden fan 'e Rie, Ik noegje jimme ut om de riedsgearkomste fan 26 maart 2009 by te wenjen. De wurklist en bybehearrende stikken treffe jimme hjirby oan. Alle stikken lizze op gebruklike wize op besjen yn de leskeamer fan it gemeentehus. De wurklist mei utstellen leit foar eltse belangstellende op besjen yn de hal fan it gemeentehus en de iepenbiere bibleteek yn Stiens. De gearkomste wurdt halden yn it gemeentehus fan Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, drs. E. J. ter Keurs. Nr. fan de WURKLIST Nr- fan il wurklist utstel 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Feststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Presintaasje jierplan 2009 troch de Plysje fan it Team Middelsee (stikken binne op 28 jannewaris al ta stjoerd) 5. Fragehealoere riedsleden 6. Feststellen ferslach fan de gearkomste fan 5 maart 2009 YNFORMEARJEND UNDERDIEL 7. Ynkommen stikken (lizze op besjen) 8. Ynkommen stikken lit it kolleezje fan b&w oan 'e ried yn it ramt Kest 25a. (RfO) Boargers kinne mei-inoar maksimaal 30 minuten it wurdfiere oer underwerpen dy 't op 'e aginda steane. Alle sprekkers krije net longer as ftif minuten. Ynsprekkers moatte dat op syn lest oant 24 oerenfoar it beg/in fan de gearkomste oan de griffier meld hawwe e Kest 40 (RfO) As in lid fan 'e riedyn de fragehealoere fiagen stelle wol, moat dit mei oantsjuttingfan it underwerp op syn minst 12 oeren fan te foaren meldt wurde by de foarsitter. Neffens de ofspraken dy't makke binne kin in riedslidyn't plak fan de foarsitter ek de griffier op de hichte stelle. Kest 19 (RfO) Tekstwizigings kinne foar it beg/in fan de gearkomste yntsjinne of oankundige wurde by de griffier. Kest 20 (RfO) In riedslid kin oant 12 oere foar it begjinfan de gearkomste oan de griffier trochjaan oer hokker Ynkommen Stikken hy of sy it wurdfiere wol.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 2