Buisieidingen VROM bereidt een AMvB voor om regels te stellen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen voor buisieidingen. Dit besluit verplicht de gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen buisieidingen zodanig in te passen dat het risico voor de omgeving op een aanvaardbaar niveau ligt. Het streven is om dit besluit in 2008 in werking te laten treden. De gegevens met betrekking tot de buisieidingen zullen waarschijnlijk ingevoerd moeten worden in het ISOR. Op dit moment valt het effect van dit besluit nog niet goed in te schatten. Vervoer gevaarlijke stoffen Het ministerie van V&W heeft de eerste plannen ontwikkeld voor het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water. Het Basisnet zal uit drie kaarten bestaan waarop bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn in drie categorieen routes: Routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wel ruimtelijke beperkingen gelden. Routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden. Routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn. Het Basisnet wordt vastgelegd in regelgeving. Provinciaal uitvoeringsprogramma De Provincie Fryslan is halverwege 2005 het proces gestart om tot een provinciaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2006-2010 te komen. Dit programma is in 2006 vastgesteld. De projecten die uit dit programma voortvloeien zijn subsidiabel. Voorbeelden van dit soort projecten: De invoer van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatiesysteem Overige Ramptypen ten behoeve van de Risicokaart Het actueel houden van Wm-vergunningen voor wat betreft externe veiligheid Het actualiseren van ruimtelijke plannen voor wat betreft externe veiligheid 81 Het verantwoorden van het groepsrisico in milieuvergunningen en ruimtelijke plannen Het volgen van cursussen op het gebied van externe veiligheid Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 16

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 35