Afvalwater In het kader van de Wet milieubeheer dient een gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Een gemeente krijgt met een dergelijk plan een overzicht van alle activiteiten die er op het gebied van holering dienen plaats te vinden en welke kosten dit met zich meebrengt. Het GRP 2005-2009 is door de raad vastgesteld en thans in uitvoering. In het jaar 2008 is met besluit van het college bepaald de termijn met een jaar te verlengen, van 2005-2010. Een verbreed GRP is nu in voorbereiding. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 38