7. Diversen Milieubeleid De werkzaamheden omvatten: Opstellen van het jaarverslag 2007 Opstellen van het jaarprogramma 2009 s Opstellen van de MARAP's (per kwartaal) Diverse beleidsmatige werkzaamheden voortvloeiend uit (regionale) overleggen. s Het op adequaat niveau houden van de werkinstructies Totaal geraamde uren: 200 uur per jaar Nieuw beleid: 100 uren structureel Overleggen Er vindt tweewekelijks afstemming plaats tussen milieu (Milieuadviesdienst), RO en Bouwen en Wonen in het zgn. bouwplanoverleg. Verder vindt regelmatig afstemming plaats met de milieucontactambtenaar en de portefeuillehouder milieu. De gemeente Leeuwarderadeel streeft naar een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Ze wil dit bereiken door vanaf nu strenger te gaan handhaven op de gebieden van onder meer Ruimtelijke Ordening, milieu, Bouw- en Woningtoezicht en APV. Door het regelmatig uitvoeren van controles wordt onderzocht of de wet- en regelgeving wordt nageleefd en of bepaalde activiteiten bijvoorbeeld nog passen binnen de bestemming. Zo nodig wordt hiervooreen handhavingoverleg georganiseerd. In 2007 is het handhavingbureau van de Middelseegemeenten van start gaan. Om de samenwerking in goede banen te leiden zal er regelmatig overleg plaatsvinden. Totaal geraamde uren: 315 uur per jaar. Aarhus Het verdrag van Aarhus bevat de nodige verplichtingen om 'op verzoek' milieu-informatie beschikbaar te stellen. Het doel van het verdrag is het waarborgen van het recht op toegang tot milieu-informatie, het waarborgen van het recht op inspraak in de besluitvorming en het waarborgen van de toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden. Sinds 14 februari 2005 moet de gemeente Leeuwarderadeel volgens deze richtlijn werken. Dat betekent onder andere dat de gemeente informatie zo volledig mogelijk en in de gevraagde vorm hoort aan te leveren. Verder dienen dan de wettelijke termijnen en mogelijke weigeringgronden in acht te worden genomen. Verder zal de gemeente actief milieu-informatie ter beschikking moeten gaan stellen. De gemeente kan aan de minimumvereisten van het verdrag van Aarhus voldoen. Vooralsnog zijn hiervoor geen extra uren gepland. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 20

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 39