Bijlage 1 Afkortingen AMvB Algemene Maatregel van Bestuur APV Algemene Plaatselijke Verordening BANS Bestuursakkoord Nieuwe Stijl Bbk Besluit Bodemkwaliteit BEG Besluit Energieprestaties Gebouwen BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen BIS Bodem 1 nformatieSysteem BOOT Besluit Opslag Ondergrondse Tanks EPBD Energy Performance Building Directive EPN Energie Prestatie Norm GBPV Geintegreerde Bestrijding en Preventie van Verontreiniging GIM Gemeentelijke Interne Milieuzorg GRP Gemeentelijk Riolerings Plan IPPC Integrated Pollution Prevention Control ISOR Informatiesysteem overige ramptypen REC Reststoffen Energie Centrale REVI Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen RIVM Rijksinstituut Volksgezondheid Milieuhygiene RO Ruimtelijke Ordening RRGS Register risicosituaties gevaarlijke stoffen VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht WVO Wet verontreiniging Oppervlaktewateren Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 42